गोलभेँडा
Posted on: Jan 01, 1970


Price: Rs.30 - 40 / के.जी.

मेलम्ची आसपाससका क्षेत्रहरुमा चलनचल्तीमा रहेको दरभाउ हो । यसमा दैनिक सामान्य केही तल माथी हुन सक्छ ।