लोकल चामल(मोटा)
Posted on: Jan 01, 1970


Price: Rs.170 / पाथी

यो मेलम्ची आसपाससका क्षेत्रहरुमा चलनचल्तीमा रहेको दरभाउ हो । यसमा दैनिक सामान्य केही तल माथी हुन सक्छ ।